Serveis d'enginyeria

Instal·lacions

Projectes constructius, direccions d’obra i legalitzacions

Assessorament tècnic previ
Consultes companyies serveis
Projectes executius
Direcció obra
Coordinació de seguretat i salut
Projectes legalització
Tramitació permisos

Consultoria

Assessorament tècnic instal·lacions
Estudis de viabilitat tècnico-econòmica
Informes tècnics
Elaboració plans manteniment instal·lacions
(normatiu i/o preventiu)

Camps

Alta i baixa tensió
Telecomunicacions, seguretat i especials
Enllumenat públic
Climatització, calefacció i ventilació
Control i regulació (Sistemes BMS)
Aigua sanitària (freda i calenta)
Control i prevenció legionel·losi
Sanejament
Emmagatzematge productes químics
Emmagatzematge productes petrolífers
Gasos combustibles
Aparells a pressió
Aire comprimit
Instal·lacions gasos medicinals
Aparells elevadors
Instal·lacions fred industrial
Protecció contra incendis

Instal·lacions

Sostenibilitat

Estudis eficiència energètica
Certificació energètica edificis existents i de nova construcció
Auditories energètiques edificis
Informes tècnics, estudis viabilitat econòmica i projectes constructius
Energies renovables:

  • Geotèrmia
  • Aerotèrmia
  • Solar tèrmica
  • Fotovoltaica
  • Recuperació aigua

Gestions companyies serveis

Gestions i tràmits amb companyies per a l’obtenció de subministrament d’electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc

Retail

Realització de projectes executius, direccions d’obra i legalitzacions d’establiments comercials.

Edificació industrial

Edificis industrials

Naus industrials
Naus Logístiques
Construccions metàl·liques
Oficines complementàries
Estacions de serveis de combustibles

Treballs complementaris

Enderrocs
Diagnosi i patologies estructurals
Càlculs estructurals
Reformes i trasllats
Legalització de construccions

Gestió Integral de la construcció

Layout
Disseny arquitectònic
Projecte Bàsic i Executiu (obres i instal·lacions)
Llicència d’obres
Gestió de la Licitació
Direcció de les Obres (obres i instal·lacions)
Legalitzacions

Ordenació territorial i
urbanisme

Redacció d’Instruments d’ordenació territorial

Pla territorial
Pla director

Redacció de planejament urbanístic

Pla general d’ordenació
Pla d’ordenació urbanística municipal
Pla parcial
Pla especial
Pla de millora urbana
Polígons d’actuació
Projecte d’Actuació específic

Gestió urbanística integral

Projectes d’urbanització
Projectes de reparcel·lació
Compensació i gestió administrativa
Jurídica
Econòmica
Direccions d’obra urbanitzacions

Redacció d’avaluacions conjuntes d’impacte ambiental

Informes
Memòries
Estudis de sostenibilitat

Assessorament global en administracions locals

Territorial
Urbanístic
Jurídic
Econòmic
Administratiu
Disciplina urbanística
Informes
Dictàmens
Auditories

Altres

Estudis de Mobilitat
Estudis d’avaluació econòmica

Disseny d'espais i elements

Construcció – Edificació

Renders 3D
Disseny d’espais
Assessorament d’interiors
Estudis de necessitats
Disseny de nous elements constructius
Distribucions interiors
Disseny de mobiliari

Elements Urbans

Disseny de mobiliari urbà
Mobiliari i ambientació de locals

Mobiliari

Disseny escenogràfic

Dissenys amb BIM

Interferència instal·lacions – arquitectura – obra civil

Estructures Singulars

Disseny d’estructures singulars
Solució estructural a tots els dissenys
Ponts de vianants
Ponts de camins i carreteres
Obra civil singular
Estructures d’edificació
Estructures d’edificació industrial
Càlcul d’estructures singulars
Càlcul d’estructures
Pilotatges
Micropilotatges
Pantalles
Murs de gravetat
Estructures mixtes
Estructures dinàmiques

Infraestructures

Carreteres

Estudis de traçat
Estudis Informatius
Projectes Constructius
Direccions d’obra

Ferrocarrils

Estudis de traçat
Estudis Informatius
Projectes Constructius
Direccions d’obra

Preses, basses i salts d’aigua

Estudis d’innundabilitat
Plans d’emergència
Projectes constructius
Direccions d’obra
Càlcul i implantació caudals ecològics

Energia

Implantació camps solars
Camps solars
Portada de línees de MT
Distribució BT
Implantació en el territori

Sanejament

Pla director
Assessorament municipis
Projectes i direccions d’obra
Estacions de bombament EBAR
Bassa de Laminació
Separadors d’hidrocarburs
Obra lineal
Depuració EDAR

Aigua potable

Pla director
Assessorament municipis
Projectes i direccions d’obra
Dipòsits d’aigua potable
Captacions
Obra lineal
Bombeigs
Estacions de tractament ETAP

Serveis

Obra lineal

Enginyeria Legal i Ambiental

Projectes

Llicències d’activitats i/o mediambientals
Inscripció al REIC i REG
Tramitació permisos a organismes públics
Legalització instal·lacions de seguretat industrial
Inscripció RITSIC
Permís abocament aigües residuals
Estudis acústics
Estudis contaminació lumínica

Manteniment (normatiu, correctiu i preventiu)

Elaboració pla manteniment global edifici
Seguiment i recopilació documental manteniment anual edifici
Gestió pressupostària manteniment anual edifici
Assessorament tècnic

Plans

D’autoprotecció i d’emergència

Projectes realitzats

Oferim tots els serveis derivats d’un tipus d’obra, oferint tot els projectes necessaris amb els àmbits requerits per a cada intervenció.

Escoltem i entenem el màxim el nostre client per oferir el que necessita, ni més ni menys.